Powołanie Dyrektora ZPO w Bogorii

12 czerwca rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii. Komisja konkursowa jednogłośnie rekomendowała na to stanowisko Annę Niziałek, dotychczasową dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Szczeglicach.

Wójt Gminy Bogoria Marcin Adamczyk wręczył akt powołania i złożył serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów.

Nowa dyrektor swoją pracę w placówce rozpocznie od 1 września 2019 roku. W skład zespołu wchodzą: Publiczne Przedszkole w Bogorii, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii, Liceum Ogólnokształcące w Bogorii oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Bogorii.

Utworzenie Zespołu Placówek Oświatowych

UCHWAŁA NR VIII/64/2019

RADY GMINY BOGORIA

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii

 

            Na  podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 8,  art.18  ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym (tj.  Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 506)  w związku  z art. 91,  art. 88 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia  14 grudnia  2016 r.   Prawo oświatowe  (tj.  Dz. U.  z 2018 r.,  poz. 996 z późn.  zm.)  oraz  art.12  ust.1  pkt 2,  ust. 2 oraz  ust. 3 w związkuz ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: