Innowacja - Insta.Ling – skuteczna nauka słówek

          W roku szkolnym 2022/23 realizowana jest innowacja pedagogiczna „Insta.Ling – skuteczna nauka słówek”.  Adresatami innowacji są  uczniowie klasy Vb. Innowacyjne zajęcia prowadzone są przez p. Agnieszkę Konat w ramach zajęć koła języka angielskiego, a także w domu ucznia. Innowacja dotyczy zmian w procesie nauczania, ucznia się, a także utrwalania i sprawdzania umiejętności uczniów. Polega ona na korzystaniu  ze strony www.instaling.pl do nauki słówek z języka angielskiego. Niniejsza innowacja ma na celu stworzenie uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się.  Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem komputera, tabletów, tablicy multimedialnej i Internetu.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja jest odpowiedzią na zapotrzebowania i propozycje uczniów, a  także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego.  Uczniom wciąż brakuje zajęć z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych – TIK.

Cele główne:

- propagowanie języka angielskiego wśród uczniów,

- zachęcenie uczniów do rozwijania swoich umiejętności językowych,

- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł,

- uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się,

- poszerzanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym,

- rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości  oraz wiary we własne możliwości,

- rozwijanie wiedzy w ramach nauczanych i wymaganych treści na egzaminie ósmoklasisty.

Innowacja Our French penpals – Nasi francuscy korespondencyjni koledzy

Innowacja Our French penpals – Nasi francuscy korespondencyjni koledzy powstała w roku szkolnym 2019/2020 w związku z chęcią przygotowania uczniów do efektywnego funkcjonowania w obecnych realiach. W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 będzie realizowana przez p. Agnieszkę Kawalec i p. Dorotę Nowakowską  jej kontynuacja jako projekt eTwinning poszerzona o nowe elementy, tj. prezentacje multimedialne, filmy video, lekcje przeprowadzane online  „na żywo” na platformie eTwinning.

Polska  jest członkiem Unii Europejskiej. Mieszkańcy państw członkowskich Unii Europejskiej dość swobodnie mogą podróżować po Europie, co za tym idzie coraz częściej spotykamy się z koniecznością komunikowania się w języku angielskim, nie tylko za granicą ale także na polskich ulicach.
Głównym założeniem niniejszej innowacji jest podniesienie kompetencji językowych uczniów klas VIII, co umożliwi im skuteczną komunikację w języku angielskim. Uczniowie będą lepiej przygotowani do zetknięcia się z językiem angielskim w autentycznych sytuacjach życia codziennego. Będą sukcesywnie utrwalali poznane już zagadnienia, rozwiną swoje umiejętności, poszerzą zakres wiedzy. Nabędą niezbędną do efektywnego komunikowania się w języku obcym pewność siebie, wiary we własne możliwości oraz umiejętność współpracy w grupie.
Uczniowie rozwiną także postawę tolerancji wobec innych kultur poprzez realizowanie wspólnych projektów z zagranicznymi partnerami. Dostrzegą ważność integracji europejskiej. Poznają elementy kultury Francji, a porównanie ich do tradycji polskich pozwoli uczniom na ukształtowanie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego.

Opis innowacji
Rodzaj innowacji – metodyczna
Zakres innowacji – grupa 20 uczniów klas VIII
Termin realizacji – rok szkolny2022/20223 (październik 2020 – kwiecień 2023)

Forma  realizacji– zajęcia koła języka angielskiego jeden raz w tygodniu ( praca indywidualna; grupowa; spotkania z nauczycielami, na których omawiane i podsumowywane będą bieżące zagadnienia)
 Cele ogólne:
• doskonalenie kompetencji językowych we wszystkich obszarach ze szczególnym naciskiem na pisanie listów – emaili, mówienie, rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, projektowanie lapbooków, plakatów, prezentacji komputerowych i video,
• zastosowanie posiadanej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych,
• eliminowanie barier komunikacyjnych,
• budowanie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznanie kultury Francji oraz porównywanie jej z kulturą Polski,
• kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
• wdrażanie do samodzielnego uczenia się języka obcego,
• doskonalenie umiejętności pracy w grupie (praca metodą projektów),
• kształtowanie pewności siebie, poczucia własnej wartości.

Cele szczegółowe:
• skuteczne używanie języka angielskiego podczas pisania listów lub emaili do koleżanek/kolegów z Francji, odgrywanie tzw. scenek sytuacyjnych odzwierciedlających rozmowy z życia codziennego, projektowanie lapbooków, plakatów, prezentacji komputerowych i video,
• poznanie elementów kultury Francji,
• zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice między Francją a Polską,
• korzystanie z zasobów Internetu w celu wyszukiwania informacji o Francji,
• ćwiczenie umiejętności korzystania z programów multimedialnych  i tworzenie prezentacji multimedialnych porównujących kulturę Polski i Francji
• korzystanie z materiałów w języku angielskim.

Galeria zdjęć