REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOGORII

  1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
  2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej począwszy od następnego dnia po inauguracji roku szkolnego, natomiast kończy wydawanie obiadów 1 dzień przed zakończeniem nauki w danym roku szkolnym.
  3. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
  4. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez uczniów ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowywania posiłków, tj, koszt tzw. wsadu do kotła.
  5. Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej przez pracowników szkoły ustala się uwzględniając koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie oraz koszty wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej, a także składki naliczone od tych wynagrodzeń i koszty utrzymania stołówki.

ZASADY PRZYJMOWANIA OPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  1. Zapisu i rezygnacji ucznia z obiadu dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

  2. Cena obiadu dla uczniów wynosi 3,50zł, a dla pracowników szkoły 5,50zł. W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności.

  3. Opłaty za dany miesiąc należy dokonać drogą elektroniczną od 1 do 10 dnia każdego miesiąca „z dołu”, czyli za miesiąc miniony.

 

Dane do przelewu:

Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

ul. Południowa 2

28-210 Bogoria

 

Nr konta na które należy dokonywać wpłat: 33 9431 0005 2002 0203 9855 0001

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła, opłata za miesiąc ….

 

Opłaty za miesiąc grudzień należy dokonać do dnia 20 grudnia.

Opłaty za miesiąc czerwiec należy dokonać do dnia 20 czerwca.

 

  4. W przypadku niewpłynięcia wpłaty za obiady na konto w terminie 2 dni roboczych od dnia 10-go każdego miesiąca rodzic otrzymuje ponaglenie drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

  5. W przypadku nieuregulowania wpłaty na konto w terminie do 5 dni roboczych od dnia 10-go każdego miesiąca wstrzymuje się wydawanie obiadów do czasu uregulowania płatności jednocześnie informując ustnie lub pisemnie rodzica (prawnego opiekuna) oraz zgłasza do wychowawcy klasy.

 

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

  1. Odpisu za nieobecność ucznia w szkole dokonuje się za każdy dzień, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w pierwszym dniu do godziny 800 (telefonicznie - pod numerem 15 867 40 26, osobiście, przez osoby trzecie). Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane.

Opłata za obiad niezgłoszony do odpisu nie podlega zwrotowi.

  1. W przypadku spełnienia warunku określonego w punkcie 1 suma odpisu będzie zwrócona rodzicowi na konto podane w karcie zgłoszenia na obiady.
  2. Istnieje możliwość wykupienia posiłków w określonych dniach tygodnia (nie dotyczy uczniów).
  3. Za opóźnienie we wnoszeniu opłat za korzystanie z obiadów będą pobierane odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.