Procedury i wytyczne obowiązujące na świetlicy szkolnej w czasie epidemii SARS-COV -19.

 1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w innych salach dydaktycznych , gdy jest taka potrzeba. Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz dużej rotacji uczniów w grupach świetlicowych.
 3. Zajęcia będą tak zorganizowane , aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra).
 4. W sali gdzie nie można zachować dystansu ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości można organizować zajęcia na świeżym powietrzu.
 5. W czasie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla dzieci pod nadzorem nauczyciela.
 6. Obowiązuje częste mycie rąk przed przyjściem do świetlicy, przed każdym posiłkiem oraz po powrocie ze Świeżego powietrza.
 7. Na świetlicy obowiązuje szczegółowa ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy.Nie mogą zabierać do szkoły zabawek, pluszaków, samochodów itp.  Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne , którymi nie mogą się wymieniać z innymi uczniami.
 9. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony przez dyrekcję pracownik szkoły pracownik dokonuje dezynfekcji stolików, krzeseł, wyłączników, sprzętu komputerowego, kranów oraz powierzchni mebli i podłogi.
 10. Wyznaczony pracownik informuje wychowawcę świetlicy , po które dziecko przyszedł do szkoły rodzic, opiekun prawny lub inna zadeklarowana do odbioru ucznia osoba. Osoba ta oczekuje w wyznaczonym miejscu na odbiór dziecka (korytarz, przedsionek).
 11. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę , powinien niezwłocznie odizolować ucznia od reszty grupy i przeprowadzić go do przeznaczonego na ten cel pomieszczenia zachowując jednocześnie dystans 2 metrów odległości od innych osób Następnie  niezwłocznie  informuje dyrekcję szkoły, a także rodzica /prawnego opiekuna o konieczności pilnego zabrania ucznia ze szkoły.