Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOGORII

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii

Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Pawła II w Bogorii

Szkoła Branżowa I Stopnia w Bogorii

 

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

 

 

BOGORIA

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 967).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 852).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 stycznia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 214).
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021.
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
 • Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1386).

 

Wstęp

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny realizowany w Zespole Placówek Oświatowych  w Bogorii opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Placówki i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Został on opracowany na podstawie diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego realizowanego  w roku szkolnym 2020/2021,
 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZPO w Bogorii opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły, (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

 

 1. Misja Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii:

Jesteśmy szkołą, która:

 • przekazuje wysoki poziom wiedzy i kształci umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia,
 • kształci umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętność wykorzystania i zastosowania zdobytej wiedzy,
 • uczy twórczego rozwiązywania problemów,
 • wpaja system wartości ogólnoludzkich, uczy poszanowania zasad  demokracji,
 • rozbudza wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata,
 • uczy pracy nad sobą i rozwija wiarę we własne możliwości,
 • rozbudza zainteresowania, pasje i rozwija uzdolnienia,
 • uczy szlachetnej rywalizacji i umiejętności godzenia się z porażką,
 • wspiera ideę współpracy i umacnia więzi pomiędzy członkami społeczności szkoły, środowiska lokalnego, Ojczyzny i zjednoczonej Europy,
 • kultywuje i tworzy własną tradycję,
 • preferuje postawy proaktywne i twórcze,
 • przygotowuje do aktywnego udziału w życiu kulturalnym,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • przeciwdziała zachowaniom ryzykownym,
 • troszczy się o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • kształci umiejętność radzenia sobie z zagrożeniami współczesnej cywilizacji.

 

 1. Wizja Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii:

Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczeń ma możliwość wszechstronnego rozwoju w bezpiecznych, przyjaznych warunkach. Nauczaniu towarzyszy atmosfera życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

Tworząc wizję naszej szkoły staramy się pamiętać o podstawowych zasadach, które określają nadrzędny cel polskiej szkoły, między innymi o tym, że:

 • szkoła jest w pierwszej kolejności dla ucznia,
 • najważniejsze w szkole jest spotkanie ucznia i nauczyciela – mistrza i przewodnika    po świecie wiedzy, umiejętności i wartości,
 • szkoła ma pomóc w odpowiedzi na pytanie kim jest i jak ma żyć, oczywiście pamiętając o głównej roli uczniów w procesie wychowania,
 • wiedza i autorytet nauczyciela i jego życzliwy stosunek do ucznia jest ważniejszy od spraw czysto technicznych.
 • W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem lokalnej społeczności. Uczymy kochać, szanować i obcować z kulturą i tradycją narodu polskiego. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie troszczącego się o  środowisko, w którym żyje. 

Kadrę szkoły tworzy zespół wykwalifikowanych i kompetentnych nauczycieli, stosujących metody i formy pracy dostosowane do możliwości uczniów, otwartych na potrzeby i oczekiwania dzieci i ich rodziców.

Szkoła w sposób profesjonalny przygotowują uczniów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacyjnych. Każdemu wychowankowi zapewnia się właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez umożliwienie udziału w innowacyjnych zajęciach dydaktycznych.

Uczniowie szanując polską kulturę i tradycję, są świadomi własnego pochodzenia i dumni z ojczyzny.

Filozofia naszej szkoły opiera się na współpracy wszystkich zainteresowanych: nauczycieli, uczniów, rodziców, całej społeczności lokalnej. Jest to szkoła aktywna i otwarta. Partnerzy szkoły angażują się w jej życie oraz uczestniczą w ważnych decyzjach. Rodzice są pozytywnie nastawieni do działań szkoły. Placówka oferuje nauczycielom i uczniom odpowiednie warunki pracy i nauki, a budynki odpowiadają potrzebom uczestników życia szkolnego. Księgozbiór i  ilość  pomocy  dydaktycznych  jest  wystarczający do  realizacji  przyjętych programów dydaktyczno - wychowawczych. Relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na uznanych i akceptowanych przez wszystkich normach  oraz wartościach społecznych i etycznych. W szkole panuje atmosfera przyjaźni, serdeczności i wzajemnego zrozumienia.

 

III. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz do podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • jest tolerancyjny,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia  i technologie informacyjne,
 • jest ambitny,
 • jest kreatywny,
 • jest odważny,
 • jest samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, angażuje się w działalność wolontariatu,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
 • inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły).

 

 1. Cele ogólne

Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • Emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • Moralnej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • Współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w modelu absolwenta.
 • Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Współpracę z rodzicami/opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych.
 • Wzmacnianie wśród wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.
 • Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji na linii: uczeń – nauczyciel, wychowanek – wychowawca, nauczyciel – rodzic/opiekun.
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami.
 • Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców/opiekunów.
 • Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających ich aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.
 • Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce.
 • Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • Poszerzenie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem problemów wynikających z długotrwałej nauki zdalnej, rozpoznawania wczesnych objawów używania substancji psychotropowych, a także suplementów diet i leków  w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych uczniów,
 • Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych,
 • Podejmowanie szkolnej interwencji profilaktycznej.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • Dostarczanie rzetelnej informacji o powszechnych szczepieniach, umożliwienie deklarowania i ułatwienie dostępu do szczepień,
 • Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, i rodzicom/opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • Udostępnienie informacji o ofercie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców/opiekunów,
 • Przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom     na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa,
 • Informowanie uczniów oraz ich rodziców/ opiekunów o obowiązujących w szkole procedurach postępowania nauczycieli oraz o metodach współpracy szkoły z instytucjami wspomagającymi.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • Wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych,
 • Wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na podejmowanie zachowań ryzykownych.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 • Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców/ opiekunów warsztatów lub programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych  i grupowych,
 • Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 • Kształtowanie u uczniów postawy podejmowania właściwych zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych,
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • wspieranie ucznia przeżywającego trudności będące wynikiem długotrwałej izolacji wynikającej z nauki zdalnej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie) oraz do właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia,
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, prawami    i obowiązkami uczniów i rodziców,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych, respektowanie zaleceń w związku  z COVID-19, promocja szczepień wśród uczniów od 12 r.ż i ich rodziców,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów i e – papierosów, alkoholu i narkotyków/dopalaczy),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane cyberprzemocą oraz nadużywaniem komputera i gier komputerowych, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,
 • udzielanie uczniom informacji o sposobach efektywnego uczenia się; wskazywanie technik aktywnego przyswajania wiedzy.

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczych
 2. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji zuchowych i harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

 1. Rada Pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych,
 • uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i łamania zasad obowiązujących w szkole,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,
 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • dokumentują swoje działania w „Teczce wychowawcy”,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, a także kierunki polityki oświatowej państwa,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają wychowanków i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawczego i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z innymi specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

 1. Zespół Wychowawczy:
 • opracowuje projekt procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,

 

 1. Pedagog i psycholog szkolny:
 • diagnozują środowisko wychowawcze,
 • zapewniają uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną w odpowiednich formach,
 • współpracują z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracują z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracują z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

 1. Rodzice:
 • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów.

 

 1. Samorząd Uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawczym i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi różnego rodzaju akcje charytatywne,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycje,
 • podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 1. Uroczystości szkolne:

 Uroczystości szkolne są ważnym elementem działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły.

Tradycje to stałe imprezy szkolne wpisane w szkolny kalendarz, budujące klimat, kształtujące postawy, tradycję, korzenie na tle środowiska lokalnego.

Do takich momentów w życiu szkoły należą:

- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

- Pasowanie na ucznia klasy pierwszej,

- Święto Edukacji Narodowej,

- Narodowe Święto Niepodległości,

- andrzejki szkolne,

- spotkania wigilijne i Jasełka,

- zabawa karnawałowa,

- studniówka,

- Misterium Wielkanocne,

- Tydzień Kultury Języka,

- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- Dzień Dziecka połączony ze Świętem Sportu,

- pożegnanie abiturientów,

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

Szczegółowe cele do pracy w roku szkolnym 2021/2022 będą wynikały z diagnozy przeprowadzonej w szkole, w tym ewaluacji dotychczasowego programu wychowawczo-profilaktycznego. Odniesienie do wymienionych w punkcie IV  sfer rozwoju pozwoli harmonijnie oddziaływać na rozwój uczniów w poszczególnych obszarach:

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Wskazywanie uczniom technik efektywnego uczenia się.
 3. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych oraz zajęciach specjalistycznych.
 4. Uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 5. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach. Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów z przedmiotów ogólnokształcących.
 6. Wysoka frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
 3. Troska o kulturę słowa u uczniów, kontynuacja działań zmierzających do zmniejszenia hałasu na przerwach.
 4. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 5. Kształtowanie aspiracji edukacyjnych i zawodowych uczniów.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO:

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 2. Promocja szczepień poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o powszechnych szczepieniach uczniom od 12 roku życia i ich rodzicom.
 3. Uświadamianie uczniom, że ich zdrowie i dobre samopoczucie jest uzależnione od prawidłowego, aktywnego stylu życia.
 4. Zachęcanie uczniów do większej aktywności fizycznej w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO:

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasach na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich emocji.
 3. Pomoc uczniom w rozpoznaniu swoich mocnych i słabych stron.
 4. Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

 

OBSZAR ROZWOJU MORALNEGO (DUCHOWEGO):

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i dbałości o zdrowie.
 3. Uczniowie i rodzice zostaną zapoznani z systemem wartości przyjętym w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 4. Uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

 

VII. Harmonogram działań

OBSZAR

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

ROZWÓJ

 

   INTELEKTUALNY

Rozpoznanie              i rozwijanie możliwości, uzdolnień                     i zainteresowań uczniów.

Przeprowadzanie w klasach diagnozy predyspozycji uczniów, obserwacje podczas bieżącej pracy.

nauczyciele,

wychowawcy

 

w trakcie bieżącej pracy z uczniem

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów.

Prowadzenie zajęć  pozalekcyjnych z poszczególnych przedmiotów rozwijających uzdolnienia uczniów oraz przygotowujących do konkursów i olimpiad.

 

Organizowanie szkolnych konkursów, np. ortograficznego, informatycznego czy cyklu konkursów w ramach Tygodnia Kultury Języka.

 

Wycieczki edukacyjne do muzeum, teatru.

 

Udział uczniów w życiu kulturalnym środowiska lokalnego poprzez organizację uroczystości środowiskowych, zaangażowanie w konkursach i akcjach charytatywnych (np. akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, itp.).

 

 

Prezentowanie talentów i zdolności uczniów podczas szkolnych uroczystości.

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

 

 

 

 

nauczyciele przydzieleni zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości

 

 

 

 

 

 

Pomoc uczniom w pokonywaniu trudności w nauce.

Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce.

Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i logopedycznych .

 

Prowadzenie rewalidacji indywidualnej dla uczniów z niepełnosprawnościami.

 

Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym nt. technik skutecznego uczenia się.

 

 

 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

 

 

 

nauczyciele - terapeuci

 

 

 

 

oligofrenopedagog

inni specjaliści

 

 

wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

w ciągu roku

Kształtowanie postawy twórczej

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, sportowych.

 

Prezentacja talentów młodzieży podczas konkursów, akademii oraz uroczystości szkolnych i środowiskowych.

 

nauczyciele: plastyki, muzyki, wychowania fizycznego

 

nauczyciele zgodnie z harmonogramem uroczystości

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych.

 

Lekcje wychowawcze poświęcone motywowaniu uczniów do systematycznej nauki.

 

 

Organizowanie szkolnych konkursów z nagrodami.

 

 

 

 

 Stypendia, dyplomy i nagrody dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauczaniu.

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

osoby odpowiedzialne zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

dyrekcja

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

 

 

 

na koniec I półrocza oraz na koniec roku szkolnego

 

 

Uczenie planowania       i dobrej organizacji własnej pracy.

 

Godziny z wychowawcą poświęcone tej tematyce.

Realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych, które uczą planowania i właściwej organizacji pracy.

wychowawcy,

 

nauczyciele koordynujący poszczególne projekty

I półrocze

 

zgodnie ustalonym przez poszczególnych koordynatorów harmonogramem

 

 

 

 

ROZWÓJ  

 

 

MORALNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZWÓJ

 

SPOŁECZNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Prawa człowieka. Prawa dziecka. Obowiązki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i dbałości o zdrowie.

 

Udział w akcjach charytatywnych  (WOŚP, Góra Grosza, Zakręcona Nakrętka, opieka nad miejscami pamięci,   itp.)

 

 

 

Współpraca z fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych .

 

 

Poznanie i respektowanie praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia, wynikających z Konstytucji RP oraz Konwencji Praw dziecka.

 

Obowiązki ucznia, prawa dziecka.

 

Współpraca międzypokoleniowa z Domem Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych – organizacja jasełek dla pensjonariuszy.

 

Kultywowanie i organizacja imprez wolontariackich w środowisku lokalnym

-działalność szkolnego PCK, ZHP

 

 

Samorząd Uczniowski, harcerze, zuchy, koło PCK

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski

 

 

wszyscy nauczyciele

pedagog szkolny

psycholog szkolny

 

wychowawcy, pedagodzy szkolni

 

 

opiekunowie szkolnego koła PCK, ZHP

 

 

w ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

Nasza wiara

Realizacja programu edukacyjnego z religii.

Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych.

Udział w nabożeństwach z racji świąt i uroczystości szkolnych oraz kościelnych.

katecheci

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

 

 

 

 

 

 

Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne.

 

Działania na rzecz edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury

Poszanowanie symboli narodowych, które decydują o tożsamości naszego państwa.

 

Pogłębianie szacunku dla tradycji narodowej i rodzinnej.

 

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych.

i środowiskowych uroczystości z okazji rocznic i świąt państwowych.

 

 

Lekcje historii, wycieczki tematyczne.

 

Redagowanie gazetki ściennej dotyczącej sławnych Polaków.

 

 

 

 

 

Lekcje informatyki, lekcje wychowawcze.

Profilaktyka bezpieczeństwa w sieci, pogadanki ze specjalistami.

 

 

 

– wycieczki edukacyjne w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę”

- akademie patriotyczne z okazji świąt narodowych.

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

osoby odpowiedzialne zgodnie z harmonogramem uroczystości

 

 

wychowawcy nauczyciele historii i języka polskiego

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele

informatyki,

wychowawcy,

specjaliści

 

 

 

 

 

nauczyciele realizujący program

 

w ciągu roku szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z kalendarzem uroczystości

i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu.

 

Zorganizowanie regionalnych wycieczek tematycznych.

 

 

Lekcje wiedzy                     o społeczeństwie, lekcje wychowawcze.

 

 

 

Kultywowanie tradycji szkolnych i rodzinnych.

 

 

 

Poznanie obiektów historycznych, walorów turystycznych regionu.

Osoby odpowiedzialne zgodnie z Harmonogramem wycieczek szkolnych.

 

nauczyciel WOS

wychowawcy

 

wychowawcy, nauczyciele wg harmonogramu uroczystości

 

nauczyciele historii, przyrody

terminy konkretnych wycieczek

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedli - wość, krzywdę drugiego człowieka, agresję i poszanowanie mienia.

 

 

 

Zajęcia z wychowawcą            na temat wulgaryzmów        i obowiązku poszanowania mienia szkolnego.

 

 

 

Pogadanki nt. właściwego pojęcia tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii, odwagi w reagowaniu               na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka.

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

zgodnie z planem pracy wychowawców klas.

 

 

 

 

w ciągu roku

 

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły.

 

Zapoznanie ze Statutem Szkoły i pozostałymi dokumentami regulującymi pracę szkoły.

 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

wychowawcy

IX 2021r.

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów.

 

Lekcje wychowawcze                na temat „Asertywność – sztuka bycia sobą”                 oraz  „Panujemy nad emocjami”.

 

Warsztaty, spektakle profilaktyczne prowadzone przez zaproszonych gości.

 

wychowawcy,

 

 

 

 

poradnia

psychologiczno – pedagogiczna, trenerzy

 

przez cały rok szkolny

 

 

 

 

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji.

 

Integracja zespołów klasowych poprzez:

- organizowanie klasowych gier i zabaw integracyjnych;

- zajęcia integracyjne                na świetlicy szkolnej

- zajęcia w ramach „Programu działań reintegracyjnych”

 

Wybory samorządów klasowych.

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone umiejętności pracy w zespole, funkcjonowaniu wśród innych, analizie sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

wychowawcy,

 

 

 

nauczyciele świetlicy

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

 

opiekunowie SU

 

 

 

 

wychowawcy

pedagog szkolny

psycholog szkolny

 

IX 2021r.

 

 

 

 

 

 

IX, X 2021r.

 

 

 

 

 

IX 2021r.

 

 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

Kształtowanie u uczniów prawidłowego gospodarowa-  nia  środkami finansowymi oraz sposobach oszczędzania

Lekcje wychowawcze,

Lekcje WOS,

 

wychowawcy

doradca zawodowy

nauczyciel WOS

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

Doskonalenie kultury bycia.

Pogadanki nt. znaczeń                 i używania zwrotów grzecznościowych                   oraz pozdrowień, kultury spożywania posiłków, zasad zachowania się                  w szkole, w autobusie szkolnym i poza szkołą.

 

wychowawcy,

pedagog – na zaproszenie wychowawcy,

wychowawcy świetlicy

pierwsze półrocze

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego.

Uwrażliwienie

uczniów na tematy dotyczące problemów klimatycznych.

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

 

 Współpraca z Ekologicznym Związkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki

 

Zbieranie surowców wtórnych i segregowanie odpadów.

 

Udział w konkursach ekologicznych.

 

 

Dokarmianie zwierząt zimą.

Pielęgnacja roślin w salach lekcyjnych.

 

Wycieczki krajoznawcze oraz do zakładu utylizacji odpadów i gospodarstwa ekologicznego.

 

 

nauczyciel biologii i przyrody

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

nauczyciele biologii, przyrody i plastyki

wychowawcy

 

 

nauczyciele zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy.

Przeprowadzenie  „Programu zajęć doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII”.

Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców jako pomoc we właściwym wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej wychowanków.

Zajęcia dla uczniów nt. określania swoich mocnych  i słabych stron; indywidualne poradnictwo w gabinecie pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego.

 

doradca zawodowy,

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog szkolny

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego.

 

 

 

Analiza frekwencji uczniów.

 

 

 

Systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów.

 

 

Indywidualne spotkania               z rodzicami.

 

 

Wywiadówki i dni otwarte.

 

wychowawcy  klas

 

 

 

wychowawcy  klas

 

 

wychowawcy  klas

pedagog

psycholog

dyrektor

 

 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

w razie potrzeby

ROZWÓJ

 

   EMOCJONALNY

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

 

 

 

 

Warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP z uwzględnieniem zadań ujętych w „Programie działań reintegracyjnych”.

 

 

 

Lekcje wychowawcze na temat: „Moje mocne i słabe strony”, „Jestem wartościowym człowiekiem”.

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny,

psycholog szkolny,

pracownicy PPP

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

zgodnie z planem pracy wychowawcy

 

 

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

Zajęcia  nt. przeciwdziałania agresji                i przemocy.

 

 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

 

 

Rozdanie uczniom                        i rodzicom ulotek informacyjnych.

 

 

wychowawcy pedagog

psycholog

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

pedagog

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

zgodnie planem wychowawców klas.

 

w ciągu roku

 

 

 

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostarczanie uczniom wiedzy o sposobach radzenia sobie                             z negatywnymi emocjami (zajęcia z wychowawcą nt. radzenia sobie z agresją, asertywności, radzenia sobie ze stresem, pozytywnego myślenia itp.)

 

Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID- 19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy

 

 

 

Przestrzeganie „Procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych”.

 

 

 

 

 

Wyciąganie konsekwencji za popełnienie czynów zabronionych.

 

Indywidualne konsultacje dla rodziców, przekazywanie informacji o  placówkach niosących pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych                oraz problemów wieku dojrzewania i innych.

 

 

Wychowawcy, pedagog,

psycholog,

policjant,

pracownicy  PPPP

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog,

psycholog,

pracownicy PPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w razie potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w razie potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROZWÓJ

 

 

   F

I

ZYCZNY

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

Włączenie się w organizację Światowego Dnia Fair Play – zorganizowanie biegu fair play.

Zorganizowanie  Dnia Sportu.

 

 

Zajęcia w klasach                     nt. szkodliwości używek.

 

Pogadanki nt. szkodliwości narkotyków i dopalaczy. Rozdanie ulotek profilaktycznych.

Udział w kampanii „Narkotyki – to mnie nie kręci”.

 

 

Prowadzenie programów profilaktycznych lub ich elementów o tematyce antynikotynowej, antyalkoholowej, antynarkotykowej                        z uwzględnieniem                       e-papierosów i nowych substancji.

W wybranych klasach przeprowadzenie programu profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Bieg po zdrowie”.

 

Organizowanie warsztatów i spektakli profilaktycznych                         z udziałem zaproszonych trenerów i specjalistów.

 

Zapobieganie   chorobom, w tym chorobom zakaźnym. Profilaktyka grypy

sezonowej i koronawirusa- pogadanki  w klasach.

 

 

nauczyciele wych.fiz.

 

 

nauczyciele wych. fiz.

 

 

 

 

wychowawcy klas, pedagog

 

 

wychowawcy, pedagog

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, zaproszeni specjaliści

 

 

 

 

wychowawcy , pedagog

 

 

 

 

 

 

pedagog

wychowawcy klas

 

 

 

wychowawcy, pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

nauczyciele

zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

zgodnie z harmonogramem wychowawców klas

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promowanie, zapobieganie     i kształtowanie umiejętności przestrzegania procedur związanych z bezpieczeń-stwem w szkole w czasie epidemii w związku z COVID-19.

 

Realizacja w klasach LO             i szkoły branżowej wybranych programów rekomendowanych przez SANEPID, np. „Znamię! Znam je ?” „Podstępne WZW”, „ARS, czyli jak  dbać o miłość” – elementy programu.

Pogadanka dotycząca znaczenia higieny dla zdrowia.

 

 

 

 

 

Opracowanie procedur,

Lekcje wychowawcze,

Pogadanki z pielęgniarką

 

 

 

nauczyciel biologii wychowawcy, pielęgniarka szkolna, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor,

wychowawcy,

pielęgniarka szkolna

 

 

zgodnie z harmonogramem wychowawców

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

Wychowanie komunikacyjne jako przygotowanie do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Poznanie znaków drogowych i zasad poruszania się po drogach.

 

Praktyczne ćwiczenia w przechodzeniu przez jezdnię.

 

 

Szkolenie i egzamin na kartę rowerową.

 

Udział w konkursie wiedzy o ruchu drogowym.

 

 

 

 

 

wychowawcy      I-III, nauczyciele techniki

 

wychowawcy             I-III, nauczyciele techniki

 

 

 

 

koordynator ds. bezpieczeństwa

 

nauczyciele techniki

 

nauczyciele techniki

 

IX - X 2021r.

 

 

 

IX - X 2021r.

 

 

 

 

 

V-VI 2022r.

 

 

 

II okres

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Zasady ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespole wychowawczym i zespołach przedmiotowych,
 • analizę przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie pod koniec II okresu. Z wynikami prac zespołu zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii w dniu 30 września 2021r.