Terminy przeprowadzania rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021

TERMINY PRZEPROWADZNIA REKRUTACJI W ROKU 2020/2021

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria na rok szkolny 2020/2021

CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 02 marca 2020 r.
do 31 marca 2020 r.

od 04 maja 2020 r.
do 08 maja 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o której mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

do 06 kwietnia 2020 r.

do 18 maja 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 10 kwietnia 2020 r.

do 29 maja 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 14 kwietnia 2020 r.
do 20 kwietnia 2020 r.

 

od 01 czerwca 2020 r.
do 05 czerwca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

24 kwietnia 2020 r.

 

do końca sierpnia  2020 r.

 

 

 

 

Zasady rekrutacji

Załącznik do Statutu

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii w  roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.art.133,poz.59)

2) Uchwała nr XXVII/232/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

3) Zarządzenia Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Bogoria z dnia 29.01.2020r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.