Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej w Bogorii

 

I.  Postanowienia ogólne


Świetlica jest integralną częścią szkoły, w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści wychowawczo-opiekuńczych.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego planu pracy nauczycieli.  

Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

 

II.  Cele i zadania świetlicy

  Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

 • zorganizowaną opiekę wychowawczą,
 • pomoc w nauce,
 • warunki do nauki własnej,
 • kulturalną rozrywkę i zabawę,
 • właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • rozwój zainteresowań oraz zdolności,
 • stymulowanie postawy twórczej,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • pomóc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
 • pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,
 • kulturalny wypoczynek,
 • wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
 • współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.

 Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki,
 • organizowanie pomocy w nauce,
 • tworzenie warunków do nauki własnej,
 • przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • współpraca z rodzicami i wychowawcami.

 

III.  Założenia organizacyjne


Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6.55 do 8.00 oraz od 11.50 do 15.15 Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

 1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych – jeden opiekun na grupę do 25 dzieci.
 3. Opieką świetlicową objęci są uczniowie, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 • czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
 • organizację dojazdu do szkoły,
 • inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole (np. nieobecność nauczyciela)
 1. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń.
 3. Dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym wychodzą ze świetlicy w godzinach odjazdu autobusów, zgodnie z deklaracją w Karcie.
 4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 6. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały zapisane na świetlicę lub zgłosiły się po lekcjach na świetlicę z przyczyn losowych (np. nie zostały odebrane przez rodziców, zostały przyprowadzone na świetlicę przez innego nauczyciela, zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, itp.)

 

 IV.  Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 1. Wychowanek ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki,
 • życzliwego traktowania,
 • poszanowania godności osobistej,
 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy,
 1. Wychowanek jest zobowiązany do:
 • przestrzegania regulaminu świetlicy,
 • przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 • współpracy w procesie wychowania i opieki,
 • uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
 • respektowania poleceń nauczyciela,
 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 • nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
 • zgłaszania swojego przyjścia na świetlicę i wyjścia ze świetlicy.

 

V.  Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje i komunikaty zamieszczane w dzienniku elektronicznym.

 

VI.  Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć.
 4. Dziennik zajęć świetlicy.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

 

VII. Zadania nauczycieli świetlicy

 1. Opracowanie ramowego planu zajęć.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 6. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 7. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami.
 9. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 10. Wykonanie prac zleconych przez dyrektora/wicedyrektora.
 11. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
 12. Uzgadnianie z dyrektorem/wicedyrektorem potrzeb materialnych świetlicy.
 13. Przekazywanie wychowawcom i rodzicom informacji o nieuczęszczaniu zapisanego dziecka do świetlicy.
 14. Powiadamianie rodziców i wychowawców o niewłaściwym zachowaniu uczniów.

 

VIII. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

 

IX. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.

Procedury i wytyczne obowiązujące na świetlicy szkolnej w czasie epidemii SARS-COV -19.

 1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w innych salach dydaktycznych , gdy jest taka potrzeba. Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz dużej rotacji uczniów w grupach świetlicowych.
 3. Zajęcia będą tak zorganizowane , aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra).
 4. W sali gdzie nie można zachować dystansu ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości można organizować zajęcia na świeżym powietrzu.
 5. W czasie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla dzieci pod nadzorem nauczyciela.
 6. Obowiązuje częste mycie rąk przed przyjściem do świetlicy, przed każdym posiłkiem oraz po powrocie ze Świeżego powietrza.
 7. Na świetlicy obowiązuje szczegółowa ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy.Nie mogą zabierać do szkoły zabawek, pluszaków, samochodów itp.  Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne , którymi nie mogą się wymieniać z innymi uczniami.
 9. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony przez dyrekcję pracownik szkoły pracownik dokonuje dezynfekcji stolików, krzeseł, wyłączników, sprzętu komputerowego, kranów oraz powierzchni mebli i podłogi.
 10. Wyznaczony pracownik informuje wychowawcę świetlicy , po które dziecko przyszedł do szkoły rodzic, opiekun prawny lub inna zadeklarowana do odbioru ucznia osoba. Osoba ta oczekuje w wyznaczonym miejscu na odbiór dziecka (korytarz, przedsionek).
 11. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę , powinien niezwłocznie odizolować ucznia od reszty grupy i przeprowadzić go do przeznaczonego na ten cel pomieszczenia zachowując jednocześnie dystans 2 metrów odległości od innych osób Następnie  niezwłocznie  informuje dyrekcję szkoły, a także rodzica /prawnego opiekuna o konieczności pilnego zabrania ucznia ze szkoły.